Nonfigurative

Wang Jianwei, Zhang Hui
2015.11.21 – 2016.2.28
Shanghai 21st Century Minsheng Art Museum, Shanghai, China
Link

Xu Zhen: Corporate

Xu Zhen produced by MadeIn Company
2015.9.27 – 2016.1.10
Kunsthaus Graz, Kunsthaus, Austria
Link

15 Rooms

Hu Xiangqian, Xu Zhen
2015.9.25 – 11.8
Long Museum, Shanghai, China
Link

Stereognosis Zone

Xu Zhen, Zhang Hui, Zhu Yu
2015.8.22 – 11.16
Redtory Museum of Contemporary Art, Guangzhou, China
Link

Tales from the Taiping Era

Chen Chieh-jen, Wang Jianwei, Inga Svala Thorsdottir & Wu Shanzhuan
2014.5.23 – 8.24
Red Brick Art Museum, Beijing, China

Link

The Red Queen

Wang Jianwei
2013.6.18 – 2014.9.8
Museum of Old and New Art, Tasmania, Australia
Link

Surplus Authors

MadeIn Company, Inga Svala Thorsdottir & Wu Shanzhuan
2012.9.5 – 2013.1.6
Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam, The Netherlands
Link