Force as Fulcrum

Wang Jianwei

New Century Art Foundation, Beijing, China

2018.12.10 – 2019.2.28

Link


Wang Jianwei, Production, 1996
Digital Betacam transferred to DVD, single channel, color, stereo sound
60’